Privacy

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

1. Wettelijk kader: In overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ of ‘AVG’) evenals de Belgische wet van 30 juli 2018, delen wij het volgende mee.

2. Toepassingsgebied: Deze privacyverklaring beschrijft  in welke omstandigheden wij uw persoonsgegevens verwerken wanneer u contact met ons heeft of met ons samenwerkt, en hoe wij uw persoonsgegevens beschermen. Indien u gebruik maakt van onze  website of indien u ons persoonlijke informatie verstrekt, stemt u in met deze privacyverklaring  Wij kunnen deze privacyverklaring occasioneel wijzigen. Wij zullen elke wijziging die wordt aangebracht aan dit document op onze website publiceren zodat u altijd weet welke informatie wij verwerken.

3. Verantwoordelijke voor verwerking: De verantwoordelijke voor de verwerking is Inspiro Consulting, Besloten Vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 3118 Werchter, Werchterplein 1/002, BTW BE0733.682.165, RPR Leuven, vertegenwoordigd door haar bestuurder, Inge Spincemaille. U kunt ons bereiken via inge@inspiro-consulting.be.

4. Welke persoonsgegevens: De persoonsgegevens die wij kunnen verwerken zijn de volgende: 

- Identificatiegegevens en contactgegevens: uw naam, voornaam, e-mailadres, adres, telefoonnummer

- Facturatiegegevens, bankrekeningnummer

- Gegevens die nodig zijn om de opdracht uit te voeren, zoals uw professionele activiteit, financiële situatie…

- Correspondentie

- Gegevens die u ons meedeelt bij gebruik van de website: IP-adres en cookies

5. Doeleinden: Inspiro Consulting verzamelt en verwerkt persoonsgegevens ter volbrenging van onderstaande doeleinden. Uw gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden zonder u hiervan op voorhand op de hoogte te brengen en, indien nodig, uw toestemming hiervoor te vragen.

- Om u informatie te verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten van Inspiro Consulting en om deze beter af te stemmen op uw noden en wensen of die van uw onderneming.

- Om een zakelijke relatie met u of uw onderneming aan te gaan en om de overeenkomst die u met ons sluit op een correcte manier te kunnen naleven, inclusief de hierbij horende administratieve verplichtingen. 

- Om u uit te nodigen voor evenementen en nieuwsbrieven.  Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze diensten wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment, zonder motivatie, uitschrijven. U kan dit doen door ons een e-mail te sturen of door in de reclame-e-mails te klikken op de uitschrijflink.

- Om uw klantentevredenheid na te gaan.

- Om een marktonderzoek te doen.

- Om aan onze wettelijke en fiscale verplichtingen te voldoen.

- Om de website te verzorgen en verbeteren en persoonsgegevens op te nemen in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden.

6. Bewaartermijn: De persoonsgegevens worden door Inspiro Consulting bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en, in voorkomend geval, in functie van de contractuele relatie tussen Inspiro Consulting en de betrokkene. Er bestaan uitzonderingen op dit principe in de volgende gevallen: a) als er een wettelijke bewaartermijn is; b) om een eventuele verjaringstermijn te respecteren; c) om onze of uw rechten te laten verdedigen en te doen gelden in geval van een betwisting of geschil, voor zolang dit niet is beslecht.

7. Rechtsgrond: Inspiro Consulting kan de gegevens van de betrokkene verwerken in het kader van een (pre)contractuele relatie. In dat geval vormt de overeenkomst de basis voor de verwerking van de persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens stelt in dat geval Inspiro Consulting in staat om de uitvoering van de in de overeenkomst vermelde diensten te waarborgen, net als het algemeen beheer van de klanten, leveranciers en partners, met inbegrip van de boekhouding, het beheer van geschillen en gerechtelijke procedures, de invordering of de overdracht van schulden, en de bescherming van onze rechten.

Inspiro Consulting beroept zich op het gerechtvaardigd belang in de volgende gevallen: a) om u promoties aan te bieden die verband houden met gelijkaardige producten of diensten die u heeft gebruikt, b) om u op de hoogte te houden van onze activiteiten en die van onze sector, c) om de website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.

Wij baseren de verwerking van uw persoonsgegevens op uw toestemming als u zich inschrijft op onze website, of nieuwsbrief, of als u ons een vraag om informatie stuurt.  U kan zich te allen tijde uitschrijven voor de nieuwsbrief.

Ten slotte kan de verwerking van uw persoonsgegevens verantwoord worden om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. In dit verband zijn wij onderworpen aan fiscale en boekhoudkundige verplichtingen die ons dwingen om bepaalde persoonsgegevens te bewaren en door te geven aan de boekhoudkundige en fiscale administratie.  

8. Ontvangers: Inspiro Consulting kan uw persoonsgegevens enkel aan derden overmaken indien dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de uitvoering van de vooropgestelde doelstellingen of om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Indien Inspiro Consulting uw persoonsgegevens doorgeeft aan derden, wordt met deze derden een gegevensverwerkingsovereenkomst afgesloten waarin o.m. wordt vastgelegd dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en op een veilige manier worden verwerkt.

De confidentialiteit van uw gegevens is belangrijk voor ons. Uw gegevens zullen nooit verhandeld, verkocht, verhuurd of doorgegeven worden aan derden, niet-verwerkers indien hiertoe geen wettelijke verplichting bestaat.

De vaste categorieën verwerkers waar Inspiro Consulting beroep op doet zijn haar vaste IT en telecom providers, Microsoft, Yuki (boekhoudpakket – serviceprovider), consultants, boekhouder, verzekeringsmakelaars en verzekeringsmaatschappijen.

9. Cookies: De website van Inspiro Consulting (ingespincemaille.be) gebruikt cookies (van derde partijen) waaronder analytische cookies. Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van Inspiro Consulting en geplaatst op de harde schijf van uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de website.

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.

De website gebruikt uitsluitend volgende cookies:

Functionele cookies:

Naam

Webhero_session
XSRF-TOKEN

Herkomst

Huidige domein
Huidige domein

Functie

Linken van de actieve server sessie aan de bezoeker (gebruikt voor taalinstellingen, inloggen...)


Een token om formulieren te beschermen tegen spam

Bewaartijd

Tot na de sessie
Tot na de sessie

Andere cookies:

NaamHerkomstFunctieBewaartijd
_gagoogle.comdirect2 jaar
_ga_VTD4Y65ZKLgoogle.com
direct2 jaar
_gat_UA-198370444-62google.com
directtot na de sessie
_gidgoogle.com
direct1 dag


Third Party Analytische cookies (Google Analytics cookies): Deze cookies verzamelen (anonieme) statistische informatie over uw bezoek aan onze website. De langste bewaartermijn is 2 jaar na uw laatste bezoek aan de website. Voor meer informatie verwijzen wij naar het privacybeleid van Google.

U kunt steeds cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat u van bepaalde functionaliteiten van de website geen gebruik kunt maken.

10. Hyperlinks en plug-ins: De website van Inspiro Consulting kan hyperlinks bevatten naar websites van andere partijen. Ook is het mogelijk dat websites van andere partijen hyperlinks bevatten naar onze website. Inspiro Consulting is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites van die andere partijen, en het gebruik van cookies op die websites. De website van Inspiro Consulting (Ingespincemaille.be) integreert plugins van LinkedIn en YouTube. Van zodra u gebruik maakt van de website sturen deze social plugin-ins informatie naar het platform van deze andere partij over uw toestel, welke pagina's u bezoekt en hoe u onze diensten gebruikt. 

11. Beveiliging: Inspiro Consulting heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen, teneinde de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. In geen geval kan Inspiro Consulting aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

12. Rechten van de betrokkene: Iedereen heeft volgens bepaalde voorwaarde van de AVG de volgende rechten: 1) inzage van en rechtzetting van persoonsgegevens; 2) verwijdering van de persoonsgegevens in de door de wet vermelde gevallen; 3) in geval van betwisting betreffende de verwerking van persoonsgegevens, de beperking van de verwerking van die persoonsgegevens totdat de betwisting is opgelost; 4) de overdraagbaarheid van persoonsgegevens; 5) te allen tijde en zonder motivering, verzet tegen de verwerking van persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden of geautomatiseerde individuele besluitvorming.

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en zal door Inspiro Consulting evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

Indien u gebruik wil maken van deze rechten wordt u verzocht een e-mail te sturen naar het adres inge@inspiro-consulting.be, of via het contactformulier van de website www.ingespincemaille.be, of per post naar Werchterplein 1/002 te 3118 Werchter.  Het is mogelijk dat we u eerst om bijkomende informatie verzoeken om ons van uw identiteit te verzekeren. Iedere persoon beschikt ook over een recht op beroep bij de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail:  contact@apd-gba.be.

Privacy

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x